தொடர்புகளுக்கு. தொடர்புகளுக்கு (தாயகம்).

Ray Of Hope e.V
Postfach 1161
58809 Neuenrade
Germany.
பதிவு இலக்கம் :- VR 1645
Steuernummer :- 302/5976/0435
தொலைபேசி இலக்கம்.
004917662223062 , 004915171346486

வங்கி விபரம்.
IBAN:- DE63440100460272726469
BIC:- PBNKDEFF
Bank:- Post Bank

Nampikkai Ole(guarntee)Limited
64, Kodikamam Road
Nelliyady
Srilanka.
Email:- jaffna@nambikkaioli.com
பதிவு இலக்கம் :- GL 2326
தொலைபேசி இலக்கம்.
0094212211514 (அலுவலகம்)